yacht2

 

 

 

Ropczyce, 04 października 2016 r.

 

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

 

 

 

Ropczyce, 23 września 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi opracowania audytu wzorniczego i strategii wzorniczej zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Zamawiający:

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna

ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce

NIP: 818 16 73 208, REGON: 180363763,

www.regayacht.com  

 

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT Babicz
& Królikowski Spółka Jawna oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO
I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79212000-3 Usługi audytu.

85312320-8 Usługi doradztwa.

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

 

1.2 Opis Zamawiającego

 

Firma REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna jest przedsiębiorstwem powstałym w 2008 r., którego działalność skupia się na produkcji jachtów motorowych i żaglowych. Głównym przedmiotem dotychczasowej działalności wspólników jest budowa jachtów na licencjach dla zagranicznych armatorów oraz świadczenie usług ich napraw i modernizacji. W ofercie firmy znajdują się:

Firma współpracuje z czołowymi światowymi armatorami głównie włoskimi stoczniami. Marka "Rega YACHT" jest rozpoznawana na świecie i kojarzona jest w branży  z solidnością, wysoką jakością oferowanych produktów i usług oraz nowoczesnym wzornictwem i stylistyką.

 

Szczegółowy opis oferty firmy znajduje się na stronie internetowej www.regayacht.com.

 

2. Zakres rzeczowy usługi

2.1 Szczegółowy zakres usług

W ramach niniejszego zapytania należy:

 1. A.       PRZEPROWADZIĆ AUDYT WZORNICZY U ZLECENIODAWCY

Przez audyt wzorniczy należy rozumiećanalizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału
i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu powinna zostać przeprowadzona pełna analiza działalności Zamawiającego, w tym m.in.:

 

 1. OPRACOWAĆ STRATEGIĘ WZORNICZĄ ZLECENIODAWCY

Przez strategię wzorniczą należy rozumieć raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego. Minimalny zakres opracowanej strategii wzorniczej zawiera m.in.:

 

Szczegółowy plan realizacji usługi zawierający m.in. szczegółowy plan audytu wzorniczego, szczegółowy zakres planowanej do przygotowania strategii wzorniczej oraz metodologię świadczenia oferowanej usługi Oferent winien przedstawić w ofercie świadczenia usługi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wyczerpującego przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej obejmujących szczegółowo co najmniej wszystkie elementy wymienione w ww. dokumencie.

 

W ramach opracowanej strategii wzorniczej Wykonawca winien wskazać w rekomendacjach co najmniej:

a)       jedną innowację produktową

Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu
do ich charakterystyk lub przeznaczenia
.

b)      jedną innowację procesową

Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

c)       jedną innowację marketingową

Innowacja marketingowa – oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

d)      jedną innowację organizacyjną

Innowacja organizacyjna – polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji
jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

 

2.2. Wymogi co do zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi audytu wzorniczego i strategii wzorniczej

Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację audytu wzorniczego powinien liczyć co najmniej 4 osoby – czterech ekspertów odpowiedzialnych za projektowanie strategii rozwoju nowych produktów
lub usług.
Każdy z ekspertów winien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów
w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził
co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów
w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu
i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz
z osiągniętymi efektami (tj. m.in. dokonanym wdrożeniem w ostatnich 5 latach). Wymagane jest, aby
co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

 

Informacje dodatkowe:

a)       Audyty wzornicze powinny odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą.

b)      Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zgodnie z kryteriami merytorycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w przypadku, gdy ten sam ekspert jest wskazany jako ekspert w innych projektach w ramach Działania, w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości eksperta do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów.

c)       Oferent winien przedstawić proponowany przez siebie do realizacji Plan realizacji usługi zgodnie z załączonym wzorem. Plan w szczególności odnosi się do:

-         szczegółowego zakresu merytorycznego realizowanej usługi,

-         metodologii realizacji realizowanej usługi,

-         harmonogramu realizowanej usług,

-         przypisania poszczególnych ekspertów do zadań.

 

3. Termin i miejsce realizacji usługi

Usługa musi zostać zrealizowana w okresie kwiecień 2017 r. – wrzesień 2017 r. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków. Oferent w ofercie może zaproponować inny termin realizacji usługi, jednak winien on mieścić się w ww. ramach czasowych. Miejsce realizacji usługi: ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce.

 

4.Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

a)       posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził, co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz
z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (w tym m.in. dokonane wdrożenie),

b)      dysponują co najmniej 4-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym co najmniej 1 osoba musi posiadać udokumentowane doświadczenie
w zakresie wzornictwa,

c)       przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego,

d)      nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-         posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z brzmieniem kryterium „przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego” Zamawiający zaprasza wszystkich potencjalnych Oferentów do spotkań konsultacyjnych w dniach
27-28 września 2016 w godzinach 9.00-15.00. Spotkania te odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, maksymalny czas takiego spotkania dla jednej firmy wynosi 90 minut. Podczas tych spotkań Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień koniecznych do złożenia oferty i udzieli wszelkich informacji związanych ze spełnieniem kryterium „
przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego”. Konieczne jest wcześniejsze umówienie
się na spotkanie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. W sytuacji gdy dany Oferent uzna, że spotkanie takie jest zbyteczne w kontekście rzetelnego przygotowania oferty winien złożyć ofertę bez potrzeby bezpośredniego spotkania
z Zamawiającym.

 

5.Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

a)       Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.

b)      Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane
w proces zarzadzania funduszami UE.

c)       Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach.
W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą
o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe (np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu).

d)      Wykonawca po zrealizowaniu audytu i strategii wzorniczej w ramach realizacji usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.

e)       Wykonawca jest zobowiązany do wydelegowania swojego przedstawiciela do udziału
w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

f)        Do opracowanych dokumentów uwagi wnosić może Zamawiający - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić audyt/strategię o nie w ciągu 14 dni od ich  zgłoszenia.

g)       W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:

h)      Po zakończeniu świadczenia usługi Wykonawca winien przedstawić strategią wzorniczą Zamawiającego w 3 egzemplarzach wydrukowanych w kolorze i dostarczonych w twardej, ozdobnej oprawie oraz w 3 wersjach elektronicznych na płycie DVD

i)        Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty zawrze umowę warunkową z wybranym Wykonawcą. Minimalny zakres umowy warunkowej znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa warunkowa przejdzie w umowę świadczenia usług w momencie podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania
1.4 Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”. W sytuacji nie  podpisania umowy
o dofinansowanie umowa warunkowa w sposób automatyczny wygasa.

j)        Oznaczenie strategii wzorniczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia
zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

k)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.

l)        Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zgodnie z kryteriami merytorycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w przypadku, gdy ten sam podmiot jest wskazany jako Wykonawca w innych projektach w ramach Działania,
w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości Wykonawcy do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów.

 

6. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty następujące załączniki:

 1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
 2. CV osób dedykowanych do realizacji usługi wraz z referencjami potwierdzającymi spełnianie wymogów określonych dla ekspertów w niniejszym zapytaniu.
 3. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianie wymogów określonych
  dla ekspertów w niniejszym zapytaniu. Elementem oświadczenia jest tabela, w której każdy
  z dedykowanych ekspertów wskazuje m.in.:
 1. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie
  i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej (wymagane jest odrębne oświadczenie
  dla każdego eksperta dedykowanego do realizacji usługi będącej przedmiotem danej oferty).
 2. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w ciągu ostatnich 5 lat. Oferent winien wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek.  Zestawienie winno zostać przygotowane zgodnie z załącznikiem
  do zapytania ofertowego i obligatoryjnie obejmować m.in:
 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
  a Zamawiającym.

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem,
obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

W sytuacji gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta taka zostanie ODRZUCONA. Przykładowo:
jeśli referencje dla ekspertów bądź dla Oferenta nie będą wskazywały okres realizacji usługi oznaczało
to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy wymogi te zostały spełnione
w ostatnich 5 latach), jeśli referencje dla ekspertów bądź dla Oferenta nie będą wskazywały faktu wdrożenia produktów czy usług będących przedmiotem strategii rozwoju produktów oznaczało to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy doszło do wdrożenia produktów/ wyrobów/ usług).

Ponadto, Oferent jest zobowiązany przestrzegać limitów znaków wymaganych w załącznikach –
w przypadku braku minimalnego wymaganego opisu merytorycznego (minimalne limity znaków) – w takich sytuacjach Oferent na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko, iż Zamawiający odrzuci ofertę z powodu nie spełnienia wymogów merytorycznych (niewystarczający/niepełny opis merytoryczny). Tym samym Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeśli nie zostaną dopełnione minimalne ilości znaków wskazane z załącznikach do oferty. Dotyczy
to zwłaszcza wymogu związanego z adekwatnością przedstawionego planu realizacji usługi oraz przedstawionej metodologii do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – kryteria oceny będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły wraz z ofertą.

 

7. Kryterium wyboru ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

Wybór oferty:

 1. Cena – 56 punkty.
 2. Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych – 44 punktów.

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena danej oferty = A+B

 

Ad. A Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

A = (najniższa zaproponowana cena / cena badanej oferty) x 56.

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 56 punktów.

 

Ad. B Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

Ocena = B, gdzie: 11 punktów za każde deklarowane do przeprowadzenia spotkanie konsultacyjne (spotkanie ma trwać co najmniej 10 godzin (w rozbiciu na dwa dni robocze, w spotkaniu ma brać udział co najmniej dwóch przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w ofercie i spełniających wymogi dla ekspertów określone w niniejszym zapytaniu)).

 

Ocena punktowa:

- 1 spotkanie 10-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 11 punktów,

- 2 spotkania 10-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 22 punkty,

- 3 spotkania 10-cio godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 33 punkty,

- 4 i więcej spotkań 10-cio godzinnych z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 44 punkty.

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 44 punktów.

 

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena i Kryterium B. Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

8. Sposób przygotowania i składania ofert

a)       ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,

b)      nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,

c)       oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać  dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,

d)      wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być  kolejno ponumerowane,

e)       każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana,

f)        oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenia do oferty pełnomocnictwa,

g)       Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,

h)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,

i)        każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

j)        w toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów,

k)      wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

 

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ W RAMACH PROJEKTU „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”.

 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 03.10.2016 r., do godz. 15.00 w siedzibie REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna, ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Królikowskim,
e-mail: regayacht@onet.pl.

 

9. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

 

10. Informacje dodatkowe

a)       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

b)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

c)       Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

d)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

e)       Zamawiający zastrzega możliwość, iż może odstąpić od podpisywania umowy warunkowej z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (rezygnując tym samym z ubiegania się do dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO PW).

 

11. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
 3. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
 4. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
 5. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianie wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
 7. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.